Adatvédelem
Weboldal használati feltételek

WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEK

WHF”

az akvamarin.hu című weboldalhoz

1. A Weboldal CÉLJA

A Weboldal célja munkatársakat kereső munkáltatóknak munkavállalók keresése, és álláskereső munkavállalóknak álláskeresése, ennek támogatása, a Szolgáltató munkaerő-közvetítési tevékenységének támogatása. A Weboldalon a Felhasználók kereshetnek a Weboldalon a Szolgáltató által megjelenített munkáltatói álláshirdetések között.

A Weboldalon a Felhasználók szakterületenként, nyelvenként és lokáció alapján kereshetnek az álláshirdetések között, és a kívánt álláshirdetésre feltölthetik önéletrajzukat, vagy e-mailben jelentkezhetnek az álláshirdetésre.

A Szolgáltatás az információ társadalommal összefüggő szolgáltatatás nyújtása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatás. A Szolgáltató nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

2. A WHF HATÁLYA

Az akvamarin.hu weboldal (a továbbiakban: “Weboldal”) üzemeltetője, az AKVAMARIN HR Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:8000 Székesfehérvár, Piac tér 28-30. 1. em. 2., cégjegyzékszám: 07-09-010484 - a továbbiakban: “Szolgáltató”).

A Szolgáltató a jelen felhasználási feltételekben szabályozza a Szolgáltató a Weboldal használatának szabályait, a Weboldalon keresztül igénybe vehető, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybe vételének feltételeit.

A Weboldal egyes szolgáltatásai csak személyes adatok megadását követően vehetők igénybe, ez az állásra történő jelentkezés és önéletrajz beküldése, a Weboldal többi funkciója és szolgáltatása regisztráció és azonosító személyes adatok megadása nélkül használható.

A jelen felhasználási feltételek a Weboldalra, a Weboldalt használó személyekre (a továbbiakban: Felhasználók) terjednek ki, függetlenül attól, hogy személyes adatok megadásához kötött funkciót vesz igénybe, vagy csak a Weboldal nélküli látogatója.

A Weboldal szolgáltatásait természetes és jogi személyek is jogosultak igénybe venni, a Weboldal szolgáltatásait 18 éven aluli személyek nem vehetik igénybe, a Weboldalt nem használhatják.

3. A WHF ELFOGADÁSA

A Felhasználó a Weboldalra lépéssel és a Weboldal bármely funkciójának, szolgáltatásának használatával automatikusan, minden további jognyilatkozat tétele nélkül magára nézve kötelezőnek ismeri el a Weboldalra vonatkozó általános felhasználási Feltételeket (a továbbiakban: WHF).

Az WHF elfogadásával létrejövő szerződések nyelve magyar, azok nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és azok utóbb nem hozzáférhetőek.

4. ÁLTALÁNOS SZABÁLYok

A Weboldal használata során a Felhasználók kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes személyi igazolványuknak és lakcímkártyájuknak, jogi személy Felhasználó esetében a rá vonatkozó nyilvántartás adatainak megfelelően megadni és kötelesek ezen adataikban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni.

Nem természetes személy Felhasználó nevében csak a Felhasználó szervezet képviseletében jogszabály, a hiteles nyilvántartás vagy meghatalmazás alapján eljárni jogosult személy jogosult a szervezet nevében a Weboldalon bármely Szolgáltatást igénybe venni.

A Szolgáltató kizárja felelősségét a Weboldal használata során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó Weboldalon történő adatmegadását visszautasítsa, a Weboldal használatát a Felhasználónak megtiltsa, onnan a Felhasználót kizárja,, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen WHF-et, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Weboldal használata során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználót és anyagait törölni.

A Weboldal használata során megadott személyes adatok Szolgáltató általi kezelésére egyebekben a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója irányadó, amely a Weboldalon külön pontban elérhető és megismerhető.

A Szolgáltató akkor is jogosult a Felhasználó Weboldalon tárolt valamennyi adatát törölni, ha:

a) a Felhasználó jelen WHF rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Weboldalt vagy a szolgáltatásokat;

b) a Felhasználó a Weboldalon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Weboldalt, hogy az a Szolgáltató (vagy cégcsoportjának) jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;

c) a Felhasználó a Weboldalt, illetve a szolgáltatásokat olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;

d) a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Weboldal módosítható, vagy amely egyébéként veszélyezteti a szolgáltatások rendeltetésszerű működtetését;

e) a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Weboldal üzemletetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;

f) a Felhasználó a Weboldalt, annak tartalmát, így különösen az azon megjelenített álláshirdetéseket kimásolja, újrahasznosítja vagy más módon engedély nélkül felhasználja, vagy egyébként megsérti a Szolgáltató Weboldallal és a mögötte lévő adatbázissal kapcsolatos szerzői, szomszédos és szerzői joghoz kapcsolódó jogait;

g) vagy a fentiek gyanúja felmerül.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti szolgáltatások nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt Weboldal látogatást és Weboldal használatot megtagadja, illetve a már létrejött ismételt Weboldal használatot kizárja, megakadályozza, felé a Szolgáltatások nyújtását a jövőben megtagadja.

A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Weboldalon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.

Amennyiben a Weboldal számítástechnikai eszközön, mobilkészüléken történő működéséhez egyéb programok, applikációk letöltése és telepítése is szükséges, a Felhasználó gondoskodik azok letöltéséről és telepítéséről.

Amennyiben a Felhasználó nem természetes személyként, hanem szervezetként, jogi személyként használja a Weboldalt, a Szolgáltató jogosult arra, hogy az internetes és egyéb nyilvánosan elérhető nyilvántartásokból a megadott szervezet nevére vonatkozó adatokat lekérje, azokat a megadott adatokkal összevesse, a szervezet nyilvántartásban szereplő e-mail címére a Weboldal használatról értesítést küldjön.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal és az azon keresztül elérhető szolgáltatások bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

A Szolgáltató a Weboldalon közzétett álláshirdetések tartalmát, valódiságát, a bennük meghirdetett álláslehetőségek létezését nem vizsgálja, azok jogszerűségéért nem vállal felelősséget, azokkal kapcsolatban a Felhasználó közvetlenül az adott álláshirdetés közzétevője, az álláshirdető munkáltatóhoz fordulhat.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal igénybevétele során megismert elérhetőségekre kizárólag az adott állásra vonatkozó jelentkezését küldheti el, így nem továbbíthat többek között kéretlen reklámüzeneteket (spam) ezen elérhetőségekre.

5. A WHF MÓDOSÍTÁSA

A jelen WHF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:

a) a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;

b) a technológia lényeges változása;

c) jogszabályváltozás;

d) a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

A Szolgáltató a WHF-et, továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt WHF-et köteles a Weboldalon jól látható helyen, a Weboldal nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. A WHF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és a WHF módosítás minden, a WHF módosítás hatályba lépése után történő Weboldal használatra is alkalmazandó.

6. ÖNÉLETRAJZ BEKÜLDÉSE

Önéletrajz beküldésével a Felhasználó általában megadja személyazonosító adatait, így nevét, esetleg születési idejét, a megpályázni kívánt pozíció Weboldalon feltüntetett kódját, e-mail címét, megadhatja telefonszámát, és megadhatja a LinkedIn profil linkjét is.

Önéletrajz beküldéséhez azonosítás céljából a név és e-mail cím megadása kötelező, a többi adat megadása opcionálisan választható.

Amennyiben a Felhasználó nem szokványos formátumban küldi be önéletrajzát, a Szolgáltató nem tudja garantálni annak megnyitását, feldolgozását és az állást hirdető munkáltatónak történő eljuttatását.

Önéletrajz benyújtása esetén a Szolgáltató fogadja az önéletrajzot és továbbíthatja azt a Felhasználó adataival együtt a vele szerződött, az álláshirdetést közzétevő Megbízóhoz.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben anonim álláshirdetésre jelentkezik, nincs lehetőség az álláshirdető munkáltató személyének megismerésére a jelentkezés folyamatában.

7. SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

A Weboldal és az azon található minden tartalom (beleértve a megjelenített álláshirdetéseket), annak elrendezése, a megjelenített karakterek, valamint minden a Weboldalon megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi oltalom alatt áll, és a Szolgáltató tulajdonát képezi. A Weboldal használata során a Felhasználók nem szereznek felhasználási jogot vagy engedélyt a Weboldalon megjelenített, szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyike tekintetében.

A Weboldal tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben nem használható fel. A Felhasználó jogosult a Weboldalon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat többszörözni.

Az a harmadik személy, akinek szerzői, szomszédos vagy személyhez fűződő jogát vagy jogos érdekét bármely, a Weboldalon megjelenített álláshirdetés sérti, jogosult az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. §-a szerinti értesítési és eltávolítási eljárásban kérni a sérelmezett álláshirdetés Weboldalról történő eltávolítását.

8. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A Szolgáltató a Weboldalt „adott állapotában” és „megtekintett formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli. A Felhasználó köteles a Weboldal használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Weboldalt milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Weboldal használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.

A Felhasználó köteles a Weboldalt használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Felhasználó Weboldalt is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

A Weboldal csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik személynél a Felhasználó által a Weboldalhoz kapcsolt adatbázisokból, a Weboldalon a Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, a Weboldalra a Felhasználó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Weboldalon szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.

A Szolgáltató nem felelős a Weboldallal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

A Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Weboldal elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Weboldalnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Felhasználó a Weboldal használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen WHF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

Amennyiben a Felhasználót a jelen WHF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen WHF szerint a Szolgáltató felelős, úgy a Felhasználó a kárigényét összesen legfeljebb 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Felhasználó kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.

A Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

A Felhasználó a Weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

9. A Weboldal KARBANTARTÁSA

A Szolgáltató a Weboldalt a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.

10. SZERZŐDÉSSZEGÉS

Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen WHF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Amennyiben jelen WHF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

A jelen WHF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

Jelen WHF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződésnek. Az egyedi megrendelés (hirdetés feladás, kiadvány rendelés) feladásával a Felhasználó kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen WHF rendelkezéseit átolvasta, tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismerte el.

A Felek a jelen WHF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.

 

 
Adatvédelmi tájékoztató

AZ akvamarin.hu című WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2018. május 25-től

Az akvamarin.hu weboldal (a továbbiakban: “Weboldal”) üzemeltetője, az AKVAMARIN HR Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 28-30. 1. em. 2., cégjegyzékszám: 07-09-010484 - a továbbiakban: “Szolgáltató”) az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: “GDPR”) megfelelően, ezúton, a jelen adatkezelési tájékoztatóban nyújt tájékoztatást a Felhasználóknak a Weboldalon és a Szolgáltató által nyújtott munkaerő-közvetítési szolgáltatás során történő adatkezelésekkel kapcsolatban.

A Weboldalon és a Munkaerő-közvetítéssel kapcsolatban megvalósuló adatkezelés tekintetében a Szolgáltató adatkezelőnek minősül. Adatkezelőnek minősül továbbá a Munkaerő-közvetítés körében kezelt és a Megbízóknak a Szolgáltató által továbbított pályázói személyes adatok tekintetében Szolgáltatóval szerződött valamennyi Megbízó, akiknek a Szolgáltató a Pályázók adatait, önéletrajzát, jelentkezését továbbítja. A Szolgáltató és a Megbízók egymástól elkülönült önálló adatkezelők, amelyek mindegyike a saját adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerint végzi adatkezelési tevékenységét.

Definíciók

 

Szolgáltató

AKVAMARIN HR Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 28-30. 1. em. 2., cégjegyzékszám: 07-09-010484), aki a Weboldalt üzemelteti és a munkaerő-közvetítési szolgáltatást nyújtja.

Weboldal

A www.akvamarin.hu domain alatt elérhető tartalom és szolgáltatások összessége.

Munkaerő-közvetítés

A Szolgáltató által nyújtott azon szolgáltatások összessége, amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából, a külföldi állampolgárok Magyarországra való közvetítését is, beleértve különösen de nem kizárólagosan a Weboldalon vele szerződött Megbízók álláshirdetéseinek megjelenítését, arra vonatkozóan álláskeresők felkutatását, önéletrajzaik begyűjtését akár saját adatbázisból, akár hirdetés feladásával, a Pályázók alkalmasságának felmérését, a jelentkező Pályázók előszűrését, Pályázók kiválasztását, Megbízónak történő bemutatását, Megbízó bemutatását a Pályázónak, referenciák ellenőrzését.

Megbízó

A Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló olyan Megbízó, aki valamely pozíció betöltésére keres munkavállalót, Pályázót és ennek érdekében a Szolgáltató szolgáltatásait veszi igénybe.

Álláshirdetés

A Weboldalon a Szolgáltató által megjelenített, valamely Megbízó által meghatározott tartalmú hirdetés, amely valamely Megbízó által meghatározott pozícióra munkavállalót, Pályázót keres.

Pályázó

A Weboldalon a Szolgáltató által megjelenített valamely Álláshirdetésre jelentkező természetes személy.

Látogató

A Weboldalt meglátogató azon természetes személy, aki nem jelentkezik Álláshirdetésre, hanem a Weboldalt böngészi.

Felhasználó

A Pályázó és a Látogató együttes elnevezése.

WHF

A Weboldal használati feltételei, amelyek a Weboldalon közzétételre kerültek és amelyek szabályozzák, hogy a Felhasználók hogyan jogosultak a Weboldalt és az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat igénybe venni.

 

1. A Weboldal

A Weboldal használatának feltételeit a WHF tartalmazza, amely valamennyi itt nem rendezett kérdésben irányadó. A Weboldal és szolgáltatásai használatával a Szolgáltató és a Felhasználó között a WHF feltételeinek megfelelő szerződés jön létre.

A Megbízók mint önálló adatkezelők és mint a Szolgáltatói adattovábbítás önálló címzettjei kötelesek saját adatkezelésüket a jogszabályoknak megfelelően végezni, és az általuk végzett adatkezelésről a Pályázókat saját adatkezelési tájékoztatójukban tájékoztatni. A Szolgáltató ezen Megbízói adatkezelési tájékoztatás megtörténtéért, megfelelőségéért, jogszabályszerűségéért nem felel. A Weboldalon a Szolgáltató által megjelenített, a Megbízók által feladott Álláshirdetések tartalmáért, azok jogszerűségéért, megfelelőségéért, valódiságáért, a meghirdetett pozíció létezéséért a Szolgáltató nem felelős.

A Weboldalon a Felhasználók regisztráció nélkül böngészhetnek a Megbízók Weboldalon elérhető, a Szolgáltató által feltöltött Álláshirdetései között, ezen Álláshirdetések között különböző szempontok alapján kereshetnek, a kiválasztott Álláshirdetésre önéletrajzuk Szolgáltató e-mail címére történő megküldésével jelentkezhetnek.

A Weboldal szolgáltatásait és a Munkaerő-közvetítési szolgáltatást csak 18 éven felüliek vehetik igénybe. A Munkaerő-közvetítési szolgáltatást a Felhasználók saját részre vehetik igénybe, Amennyiben a Felhasználó más nevében más önéletrajzát küldi be vagy jelentkezik egy Álláshirdetésre, a Felhasználó szavatol azért, hogy ettől a harmadik személytől erre és személyes adatai kezelésére és továbbítására teljes körű hozzájárulással rendelkezik.

A Felhasználók által megadott adatokért és általuk feltöltött tartalmakért a Szolgáltató a felelősségét kifejezetten kizárja.

2. Az adatkezelési tájékoztató személyi hatálya, módosítása

A Felhasználók a Weboldalra történő belépéssel, a Weboldalról elérhető szolgáltatások igénybe vételével, a Weboldal funkcióinak használatával minden további jognyilatkozat tétele nélkül automatikusan tudomásul veszik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A Szolgáltató bármikor, egyoldalúan jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. A Szolgáltató az adatkezelési tájékoztató módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatkezelési tájékoztató Weboldalon, külön menüpontban történő megjelenítésével teszi közzé. A Felhasználókat felelősek azért, hogy a Weboldal látogatása esetén elolvassák és megismerjék az adatkezelési tájékoztatót. A jelen adatkezelési tájékoztató a Weboldalon elérhető, azt a Felhasználók megnyithatják, megtekinthetik, kinyomtathatják, lementhetik, azonban azon nem módosíthatnak, arra csak a Szolgáltató jogosult. Amennyiben a kezelt adatok köre vagy az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a www.akvamarin.hu weboldalon.

3. Az adatkezelési tájékoztató tárgyi hatálya

A jelen adatkezelési tájékoztató irányadó, amennyiben:

a) a Pályázó a Weboldalon meg Pályázó e-mail címre küldött elektronikus levéllel jelentkezik a Weboldalon megjelenített Álláshirdetésre önéletrajza megküldésével

b) a Szolgáltató adatbázisában szereplő Pályázót a Szolgáltató keresi meg egy konkrét Álláshirdetéssel kapcsolatban

c) a Pályázót a Szolgáltató online adatbázisból vagy közösségi médiából találja meg és keresi meg egy konkrét Álláshirdetéssel kapcsolatban

d) a Pályázó a Szolgáltató saját adatbázisában szerepel nem konkrét Álláshirdetésre jelentkezés céljával, hanem jövőbeli ajánlatok céljával (Adatbázis célú tárolás).

4. Adatkezelő

A 10. pontban meghatározott adatok adatkezelője a Szolgáltató, azaz az Akvamarin Kft., amelynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

AKVAMARIN HR Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 28-30. 1. em. 2.

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 28-30. 1. em. 2.

Cégjegyzékszám: 07-09-010484

Adószám: 13310969-2-07

Képviseli: Vaslaki Tímea ügyvezető

Telefon: +36 30 495 2939

E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Weboldal: www.akvamarin.hu

Az adatokhoz a Szolgáltató munkatársai férnek hozzá olyan mértékben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adatok való hozzáférési jogosultságokat belső szabályzatban rögzítjük.

5. Adatfeldolgozók

A személyes Adatok kezeléséhez, tárolásához a Szolgáltató különböző vállalkozásokat vesz igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötött. Az alábbi adatfeldolgozók végzik az adatok feldolgozását:

 

Adatfeldolgozó neve és címe

Adatfeldolgozás célja

Adatfeldolgozással érintett adatok köre

Menyhártné Szabó Imola

8000 Székesfehérvár Olaj u. 107.

Szolgáltató megbízásából könyvelési feladatok ellátása

A 10. pontban felsorolt személyes adatok.

3G Team

1085 Budapest Horánszky u. 23.

Szolgáltató megbízásából rendszergazdai feladatok ellátása, weboldal tárhelyszolgáltatás, üzemeltetés

A 10. pontban felsorolt személyes adatok.

 

6. Az adakezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjai az alábbiak:

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

e) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv. 13/A. §).

7. Az adatok Szolgáltató általi megszerzése

Az adatok Szolgáltató általi megszerzése több módon történhet:

a) A Pályázó maga adja meg adatait a Szolgáltatónak önéletrajza emailben történő beküldésével. Ebben az esetben az adat a Pályázótól, mint érintettől származik.

b) A Pályázó önéletrajzát, adatait a Szolgáltató álláshirdetési portálok adatbázisából szerzi be

c) A Pályázó önéletrajzát, adatait a Szolgáltató közösségi médiából szerzi be (pl. a Pályázó LinkedIn profilja).

d) A Pályázóról továbbá a Szolgáltató által lefolytatott toborzási eljárás, interjúk és tesztek során is keletkeznek személyes adatok, amelyeket a Szolgáltató szintén kezel, és amelyek forrása a Szolgáltató.

8. A hozzájárulás megadása és visszavonása

A Pályázók az adataik kezelésére vonatkozó önkéntes hozzájárulásukat azzal adják meg, hogy az Álláshirdetésre tevőlegesen beküldik jelentkezésüket e-mailben. A Pályázók az adatkezeléshez történő hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre megküldött e-mail üzenetben, ahol kötelezően megadandó adatok: név, születési idő és e-mail cím, annak érdekében, hogy a Szolgáltató azonosítani tudja, hogy melyik Pályázó adatait kell törölnie.

A hozzájárulás visszavonása esetén a Szolgáltató a Pályázó összes, a Szolgáltatónál kezelt adatát törli, így a Pályázó által megadott adatokat, a Szolgáltató által felkutatott adatokat és a más forrásból megszerzett adatokat is. A törlési kötelezettség az elektronikus és papír alapon tárolt adatokra egyaránt kiterjed, és vonatkozik a Szolgáltató által a Pályázóra vonatkozóan készített feljegyzésekre és levont következtetésekre is.

9. Az adatkezelés időtartama, a projekt és az adatbázis célú adatkezelés, anonim álláshirdetések

Konkrét álláshirdetésre történő jelentkezéskor, a Szolgáltató a toborzási folyamat lezárásáig kezeli a pályázó adatait, majd lezárás után törli valamennyi adatát.

Más megbízóhoz történő továbbítás esetén, illetve a saját adatbázisban történő tárolás esetén, külön hozzájárulás szükséges a pályázó részéről. Amennyiben a pályázó külön hozzájárulását megadta, a szolgáltató 3 évig jogosult adatbázisában kezelni a pályázó adatait. A 3 év lejárta előtt a szolgáltató újrakeresheti a pályázót további adatkezelés céljából, illetve a pályázó adatainak aktualizálása okán. Amennyiben a pályázó nem járul hozzá az adatkezeléshez, vagy 30 napon belül nem nyilatkozik, a megkereséstől számított 30 napon belül a szolgáltató törli a pályázó adatait adatbázisából.

A Szolgáltató, a megbízó állásait anonim módon hirdetheti. Ebben az esetben a pályázónak nincs tudomása arról, hogy mely megbízóhoz jelentkezik. Abban az esetben, ha a Szolgáltató előszűri és továbbításra megfelelőnek találja, egyeztet a pályázóval a megbízó nevét illetően és abban az esetben ha a pályázó beleegyezik továbbítja anyagát a megbízó részére. Amennyiben a pályázó a megbízó ismeretében visszalép a pályázatától, a Szolgáltató nem továbbítja anyagát.

10. A kezelt adatok típusa, forrása, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

A fenti, egyes érintettől eltérő adatforrásokat a lenti adatkezelésről szóló táblázatban adatkategóriánként külön-külön megjelöljük annak érdekében, hogy a Pályázók mindig tisztában legyenek azzal, hogy melyik adatukat honnan szerzi be a Szolgáltató és mi az adat forrása. A lenti táblázatban továbbá adattípusonként külön-külön megjelöljük azt is, hogy milyen célból és jogalapon kezeljük az adatait.

 

Kire vonatkozik az adat

Kezelt adat kategóriája

(* = kötelező adat)

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Megbízó Álláshirdetésére jelentkező Pályázó

név*

Pályázó

Más adatbázisok

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó Megbízónak Pályázó ajánlása)

Profilalkotás

Kapcsolattartás

Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

lakcím

Pályázó

Más adatbázisok

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó Megbízónak Pályázó ajánlása)

Profilalkotás

Kapcsolattartás

Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

születési hely, idő

Pályázó

Más adatbázisok

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó Megbízónak Pályázó ajánlása)

Profilalkotás

Kapcsolattartás

Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

telefonszám

Pályázó

Más adatbázisok

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó Megbízónak Pályázó ajánlása)

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

e-mail cím*

Pályázó

Más adatbázisok

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó Megbízónak Pályázó ajánlása)

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

fotó

Pályázó

Más adatbázisok

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó Megbízónak Pályázó ajánlása)

Profilalkotás

Azonosítás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

jelenlegi munkahely neve, beosztás

Pályázó

Más adatbázisok

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó Megbízónak Pályázó ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

régi munkahelyek neve, beosztás

Pályázó

Más adatbázisok

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó Megbízónak Pályázó ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

Iskolai végzettség neve, iskola megnevezése

Pályázó

Más adatbázisok

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó Megbízónak Pályázó ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

nyelvtudás

Pályázó

Más adatbázisok

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó Megbízónak Pályázó ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

jogosítvány típusa

Pályázó

Más adatbázisok

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó Megbízónak Pályázó ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

publikációk

Pályázó

Más adatbázisok

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó Megbízónak Pályázó ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

prezentációk

Pályázó

Más adatbázisok

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó Megbízónak Pályázó ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

projektek

Pályázó

Más adatbázisok

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó Megbízónak Pályázó ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

képzések

Pályázó

Más adatbázisok

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó Megbízónak Pályázó ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

Díjak, elismerések

Pályázó

Más adatbázisok

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó Megbízónak Pályázó ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

tagságok

Pályázó

Más adatbázisok

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó Megbízónak Pályázó ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

referenciák

Pályázó

Más adatbázisok

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó Megbízónak Pályázó ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

tanúsítványok

Pályázó

Más adatbázisok

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó Megbízónak Pályázó ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

hobbi tevékenység

Pályázó

Más adatbázisok

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó Megbízónak Pályázó ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

közösségi médiában a Pályázóról nyilvánosan megjelenő adatok

Akvamarin Kft. saját kutatása

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó Megbízónak Pályázó ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

analízis

Akvamarin Kft. saját kutatása

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó Megbízónak Pályázó ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

Interjú során felmért, szükséges kompetenciák

Akvamarin Kft. saját kutatása

Munkaerő-közvetítés

(állásajánlat küldése, megbízó Megbízónak Pályázó ajánlása)

Profilalkotás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez

Ha csak egy adott állásajánlattal kapcsolatos adatkezeléshez járult hozzá: 1 év

Ha adatbázisban történő készletező adatkezeléshez is hozzájárult: 3 év

 

11. A kötelezően megadandó adatok, azok hiányának következménye

Az Álláshirdetésre jelentkezéskor a Pályázó azonosítás és értesítés küldése céljából nevét és e-mail címét megadja. Hiányos adatmegadás esetén a Szolgáltató nem köteles azonosítási, értesítési célból a Pályázót megkeresni és tőle további vagy a hiányzó adatokat e célból bekérni.

12. A nyilvánosan (pl. közösségi média) elérhető adatok felhasználása

A Szolgáltató a Pályázó Álláshirdetésre jelentkezése esetén megtekintheti a Pályázó közösségi média felületeken, így pl. LinkedInen fent lévő profilját, ott folytatott tevékenységét, aktivitását annak megítélésére, hogy a Pályázó az adott Álláshirdetésben szereplő pozícióra alkalmas-e. A Szolgáltató csak a Pályázóról a közösségi média felületeken nyilvánosan elérhető adatokat tekinti meg, zárt csoportokban vagy egyéb nem vagy korlátozottan nyilvános helyeken nem kutat a Pályázók után. A Szolgáltató nem menti le és nem tárolja a Pályázó közösségi média profiljait, azonban az ott megfigyelt, megtekintett adatokról feljegyzést készíthet, amelyet papíron és elektronikusan adatbázisban tárolhat a Pályázóról. A Szolgáltató érzékeny vagy különleges adatokat nem kezel a Pályázóról közösségi média profil adatok alapján sem. A Szolgáltató csak az Álláshirdetéssel, betölteni kívánt pozícióval kapcsolatos lényeges adatokat tekinti meg a közösségi média oldalakon a Pályázókról.

13. Profilozás

A Pályázó által beküldött önéletrajzban szereplő adatokat, valamint a Pályázóról a Szolgáltató által gyűjtött adatokat, így a közösségi média felületeken nyilvánosan elérhető adatokról a Szolgáltató által készített feljegyzéseket a Pályázó Szolgáltatóval lefolytatott interjúján a Szolgáltató által megfigyelt viselkedési, személyiségi jellemzőket, a Szolgáltatónál kitöltött szakmai tesztek eredményét a Szolgáltató a Pályázóhoz rendeli. Az így kapott adatokat a Szolgáltató felhasználhatja a következő célokra.

a) személyre szóló Álláshirdetések küldése a Pályázónak

b) a Pályázó ajánlása a Szolgáltató Megbízóinak

c) a Pályázókat az elektronikus adatbázisában a kezelt adatok alapján kategorizálja.

A Szolgáltató ezen profilalkotási tevékenységéhez nem használ olyan automatizált eszközöket, amelyek emberi beavatkozás nélkül értékelnék a Pályázók adatait, és nem hoz szoftveres vagy egyéb automatizált eszközökkel sem döntéseket a Pályázókról a megadott adataik elemzése, illetve az az azokból levonható előrejelzések alapján. Ebből eredően a fenti profilalkotáshoz a Pályázók elkülönült kifejezett hozzájárulása nem szükséges.

14. A Pályázó értesítése az állásajánlat tekintetében

Arról, hogy a Megbízó ajánlatot adott-e az állásra vagy sem, a Pályázó a Megbízótól vagy a Szolgáltatótól kap tájékoztatást, ezen tájékoztatás megküldéséért azonban a Szolgáltató nem felelős.

15. A Megbízók kapcsolattartóinak adatai

A Szolgáltatóval szerződött Megbízók kapcsolattartói adatait a Szolgáltató a Megbízóval fennálló szerződése teljesítésének, valamint a Megbízóval való kapcsolattartás céljára használja az alábbiak szerint:

 

Érintett kategóriája

Kezelt adat kategóriája

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

Szerződött Megbízók kapcsolattartói

név

Szerződött Megbízó

Szerződés teljesítése

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Szerződés megszűnésétől számított 5 év

telefonszám

Szerződött Megbízó

Szerződés teljesítése

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Szerződés megszűnésétől számított 5 év

e-mail cím

Szerződött Megbízó

Szerződés teljesítése

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Szerződés megszűnésétől számított 5 év

beosztás

Szerződött Megbízó

Szerződés teljesítése

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Szerződés megszűnésétől számított 5 év

 

A Szolgáltatónak és a Megbízónak is jogos érdeke, hogy a Megbízót kapcsolattartó személyei útján folyamatosan el tudja érni. A kapcsolattartói adatok szűk körűek, csak az értesítés küldés szempontjából lényeges adatokat tartalmaznak, a megadott telefonszám és e-mail cím általában kifejezetten céges kommunikációra szolgál, így pedig a kapcsolattartó érintett alapvető jogai és szabadságait nem érinti aránytalanul.

16. A Weboldalon történő automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok

A Weboldalon a következő adatok gyűjtése történik:

 

Érintettek

Kezelt adat kategóriája

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adattárolás időtartama, törlés időpontja

akvamarin.hu oldal felhasználói

IP cím, nyelvi beállítások,

Weboldal látogatási adatok

Automatikusan gyűjtött az Akvamarin Kft. által

Felhasználó azonosítása, felismerése

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Látogatástól számított 2 év

PHPSESSID kód

Automatikusan gyűjtött az Akvamarin Kft. által

Felhasználó azonosítása, felismerése

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Látogatástól számított 2 év

 

A kezelt és gyűjtött adatok köre nem jelentős, a Szolgáltató viselkedés preferenciákat nem gyűjt, és automatizált döntéshozatal ezek alapján nem történik, személyre szabott ajánlatokat sem küld ez alapján a Szolgáltató a Felhasználóknak. Mindezekből eredően a Felhasználónak az alapvető jogait és szabadságait ez az adatkezelés nem érinti aránytalanul.

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén - a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően - kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai:

(i) munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Weboldalon vagy egy böngésző munkamenet tart;

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések (PHPSESSID). Ez a süti a munkamenet lezárultáig érvényes, csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen. A süti a használt ingyenes cms-rendszer (“joomla”) megfelelő működéséhez szükséges.

(ii) állandó cookie-k: segítenek a Felhasználót létező Felhasználóként felismerni, így könnyebb a Weboldalra való visszatérés újabb bejelentkezés nélkül. Miután a Felhasználó bejelentkezik, az állandó cookie a Felhasználó böngészőjében marad és a Weboldal azt olvasni tudja, amikor a felhasználó visszatér a Weboldalra.


A Szolgáltató által használt cookie kizárólag a nyelvválasztást tárolja, így következő alkalommal már azon a nyelven jelenik meg az oldal.

17. Adattovábbítás

A személyes adatok közül a Pályázók 10. pontban meghatározott személyes adatait a Szolgáltató a vele szerződött Megbízók számára, a velük megkötött szerződés alapján továbbítja. Az adattovábbítás célja, hogy a Szolgáltatóval munkaerő-közvetítési szolgáltatás nyújtására szerződött Munkavállalóknak a Szolgáltató a toborzási folyamatban megküldje a Pályázók önéletrajzát és a Pályázókról a Szolgáltató által gyűjtött egyéb adatokat, és a Megbízók ez alapján a Pályázót – amennyiben azt alkalmasnak találták az adott pozícióra – állásajánlattal megkeressék, vele szerződést kössenek. A Megbízó részére történő adattovábbítást követően, önálló adatkezelőnek minősül és saját adatkezelési szabályai és tájékoztatója alapján jár el.

18. A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználót az Adatai kezelésével kapcsolatosan megilleti a:

a) Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatai.

b) Helyesbítési jog: ha adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.

c) Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt adatait töröljük.

d) Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

e) Tiltakozáshoz való jog: a jogszabályban meghatározott esetben tiltakozhat adatai kezelése ellen, ilyen esetben adatait nem kezeljük tovább, azokat töröljük.

f) Adathordozhatósághoz való jog: kérheti adatai hordozását, amely joga gyakorlásával kérheti, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait adjuk ki az Ön részére, vagy ilyen külön kérése és felhatalmazása alapján adjuk át közvetlenül más, Ön által megnevezett szolgáltatónak.

A Felhasználó fenti kérelmei benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el, és 30 napon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján.

g) Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.

h) Panaszjog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Weboldal: http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthat a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

19. Adatvédelmi tisztviselő

A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.

20. Adatbiztonság

A munkatársainkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük.

21. Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

A Szolgáltató a személyes adatokat a HRSzoftver Kft. által biztosított, a 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. szám alatti szerverparkban elhelyezett bérelt szerveren, továbbá a társaság számítógépeinek merevlemezein tárolja, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá. A Szolgáltató az informatikai rendszereit időről-időre teszteli és ellenőrzi az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett. A Szolgáltató valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított. A programok, alkalmazások és eszközök tervezése és üzemeltetése során a Szolgáltató a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeli.

Az információs rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk. A szerveren levő adatokról mindennap automatikus biztonsági mentés készül egy külön dedikált háttértárolóra, illetve a 3Gteam által biztosított, földrajzilag elkülönített helyen levő tárhelyre. Az off-site biztonsági mentés titkosított csatornán keresztül működik, kulcs alapú azonosítással.

22. Adatbiztonság a kommunikációban

Az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében a biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez a Szolgáltató biztosítja az adatok integritását. A közös meghajtóhoz, vagyis az adataitokhoz csak a helyi hálózaton vagy titkosított VPN kapcsolaton keresztül lehet hozzáférni, kizárólag annak, aki rendelkezik a megfelelő kulcsokkal. A teljes levelezés sehonnan nem elérhető, az egyes postafiókokhoz a jelszó ismeretében kizárólag titkosított csatornán keresztül lehet hozzáférni. A Szolgáltató által küldött e-maileket a szerver digitálisan aláírja, így garantálva, hogy a levél az eredeti formájában jut el a címzetthez.

23. Adatbiztonság az iratkezelés során

Az iratkezelés során Szolgáltató betartja az adatbiztonság követelményeit.

24. Fizikai adatbiztonság

A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében a Szolgáltató biztosítja nyílászáróinak megfelelő záródását és védelmét. A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, tűz- és vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyek férnek hozzá, megfelelő jogosultságkezeléssel.

25. Adatvédelmi incidensek

Adatvédelmi incidens esetén a Szolgáltató azt a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül bejelenti a felügyeleti hatóságnak, a jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatja róla, ezen felül az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

 

 

 


Friss állásajánlataink

Rendszergazda

Multinacionális autóipari gyártó cég megbízásából keresünk Rendszergazda munkatársat Budapest vonzáskörzetébe.

Feladva: december 6, 2018

Termékfejlesztő mérnök

Székesfehérvári autóipari gyártó cég számára keresünk Termékfejlesztő mérnök munkatársat.

Feladva: november 30, 2018

Stratégiai beszerző

Multinacionális autóipari gyártó cég megbízásából keresünk Stratégiai beszerző munkatársat Budapest vonzáskörzetébe.

Feladva: november 30, 2018

“Ha feltárul a lehetőségek ablaka
ne húzd le a redőnyt!”

“Ha feltárul a lehetőségek ablaka

ne húzd le a redőnyt!”

  • // Tel.: +36 (30) 495-2939
  • // e-mail: info?akvamarin.hu
  • // skype: akvamarin_hr