Weboldal használati feltételek
Weboldal használati feltételek

WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEK

WHF”

az akvamarin.hu című weboldalhoz

1. A Weboldal CÉLJA

A Weboldal célja munkatársakat kereső munkáltatóknak munkavállalók keresése, és álláskereső munkavállalóknak álláskeresése, ennek támogatása, a Szolgáltató munkaerő-közvetítési tevékenységének támogatása. A Weboldalon a Felhasználók kereshetnek a Weboldalon a Szolgáltató által megjelenített munkáltatói álláshirdetések között.

A Weboldalon a Felhasználók szakterületenként, nyelvenként és lokáció alapján kereshetnek az álláshirdetések között, és a kívánt álláshirdetésre feltölthetik önéletrajzukat, vagy e-mailben jelentkezhetnek az álláshirdetésre.

A Szolgáltatás az információ társadalommal összefüggő szolgáltatatás nyújtása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatás. A Szolgáltató nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

2. A WHF HATÁLYA

Az akvamarin.hu weboldal (a továbbiakban: “Weboldal”) üzemeltetője, az AKVAMARIN HR Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:8000 Székesfehérvár, Piac tér 28-30. 1. em. 2., cégjegyzékszám: 07-09-010484 - a továbbiakban: “Szolgáltató”).

A Szolgáltató a jelen felhasználási feltételekben szabályozza a Szolgáltató a Weboldal használatának szabályait, a Weboldalon keresztül igénybe vehető, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybe vételének feltételeit.

A Weboldal egyes szolgáltatásai csak személyes adatok megadását követően vehetők igénybe, ez az állásra történő jelentkezés és önéletrajz beküldése, a Weboldal többi funkciója és szolgáltatása regisztráció és azonosító személyes adatok megadása nélkül használható.

A jelen felhasználási feltételek a Weboldalra, a Weboldalt használó személyekre (a továbbiakban: Felhasználók) terjednek ki, függetlenül attól, hogy személyes adatok megadásához kötött funkciót vesz igénybe, vagy csak a Weboldal nélküli látogatója.

A Weboldal szolgáltatásait természetes és jogi személyek is jogosultak igénybe venni, a Weboldal szolgáltatásait 18 éven aluli személyek nem vehetik igénybe, a Weboldalt nem használhatják.

3. A WHF ELFOGADÁSA

A Felhasználó a Weboldalra lépéssel és a Weboldal bármely funkciójának, szolgáltatásának használatával automatikusan, minden további jognyilatkozat tétele nélkül magára nézve kötelezőnek ismeri el a Weboldalra vonatkozó általános felhasználási Feltételeket (a továbbiakban: WHF).

Az WHF elfogadásával létrejövő szerződések nyelve magyar, azok nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és azok utóbb nem hozzáférhetőek.

4. ÁLTALÁNOS SZABÁLYok

A Weboldal használata során a Felhasználók kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes személyi igazolványuknak és lakcímkártyájuknak, jogi személy Felhasználó esetében a rá vonatkozó nyilvántartás adatainak megfelelően megadni és kötelesek ezen adataikban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni.

Nem természetes személy Felhasználó nevében csak a Felhasználó szervezet képviseletében jogszabály, a hiteles nyilvántartás vagy meghatalmazás alapján eljárni jogosult személy jogosult a szervezet nevében a Weboldalon bármely Szolgáltatást igénybe venni.

A Szolgáltató kizárja felelősségét a Weboldal használata során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó Weboldalon történő adatmegadását visszautasítsa, a Weboldal használatát a Felhasználónak megtiltsa, onnan a Felhasználót kizárja,, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen WHF-et, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Weboldal használata során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználót és anyagait törölni.

A Weboldal használata során megadott személyes adatok Szolgáltató általi kezelésére egyebekben a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója irányadó, amely a Weboldalon külön pontban elérhető és megismerhető.

A Szolgáltató akkor is jogosult a Felhasználó Weboldalon tárolt valamennyi adatát törölni, ha:

a) a Felhasználó jelen WHF rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Weboldalt vagy a szolgáltatásokat;

b) a Felhasználó a Weboldalon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Weboldalt, hogy az a Szolgáltató (vagy cégcsoportjának) jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;

c) a Felhasználó a Weboldalt, illetve a szolgáltatásokat olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;

d) a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Weboldal módosítható, vagy amely egyébéként veszélyezteti a szolgáltatások rendeltetésszerű működtetését;

e) a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Weboldal üzemletetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;

f) a Felhasználó a Weboldalt, annak tartalmát, így különösen az azon megjelenített álláshirdetéseket kimásolja, újrahasznosítja vagy más módon engedély nélkül felhasználja, vagy egyébként megsérti a Szolgáltató Weboldallal és a mögötte lévő adatbázissal kapcsolatos szerzői, szomszédos és szerzői joghoz kapcsolódó jogait;

g) vagy a fentiek gyanúja felmerül.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti szolgáltatások nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt Weboldal látogatást és Weboldal használatot megtagadja, illetve a már létrejött ismételt Weboldal használatot kizárja, megakadályozza, felé a Szolgáltatások nyújtását a jövőben megtagadja.

A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Weboldalon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.

Amennyiben a Weboldal számítástechnikai eszközön, mobilkészüléken történő működéséhez egyéb programok, applikációk letöltése és telepítése is szükséges, a Felhasználó gondoskodik azok letöltéséről és telepítéséről.

Amennyiben a Felhasználó nem természetes személyként, hanem szervezetként, jogi személyként használja a Weboldalt, a Szolgáltató jogosult arra, hogy az internetes és egyéb nyilvánosan elérhető nyilvántartásokból a megadott szervezet nevére vonatkozó adatokat lekérje, azokat a megadott adatokkal összevesse, a szervezet nyilvántartásban szereplő e-mail címére a Weboldal használatról értesítést küldjön.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal és az azon keresztül elérhető szolgáltatások bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

A Szolgáltató a Weboldalon közzétett álláshirdetések tartalmát, valódiságát, a bennük meghirdetett álláslehetőségek létezését nem vizsgálja, azok jogszerűségéért nem vállal felelősséget, azokkal kapcsolatban a Felhasználó közvetlenül az adott álláshirdetés közzétevője, az álláshirdető munkáltatóhoz fordulhat.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal igénybevétele során megismert elérhetőségekre kizárólag az adott állásra vonatkozó jelentkezését küldheti el, így nem továbbíthat többek között kéretlen reklámüzeneteket (spam) ezen elérhetőségekre.

5. A WHF MÓDOSÍTÁSA

A jelen WHF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:

a) a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;

b) a technológia lényeges változása;

c) jogszabályváltozás;

d) a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

A Szolgáltató a WHF-et, továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt WHF-et köteles a Weboldalon jól látható helyen, a Weboldal nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. A WHF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és a WHF módosítás minden, a WHF módosítás hatályba lépése után történő Weboldal használatra is alkalmazandó.

6. ÖNÉLETRAJZ BEKÜLDÉSE

Önéletrajz beküldésével a Felhasználó általában megadja személyazonosító adatait, így nevét, esetleg születési idejét, a megpályázni kívánt pozíció Weboldalon feltüntetett kódját, e-mail címét, megadhatja telefonszámát, és megadhatja a LinkedIn profil linkjét is.

Önéletrajz beküldéséhez azonosítás céljából a név és e-mail cím megadása kötelező, a többi adat megadása opcionálisan választható.

Amennyiben a Felhasználó nem szokványos formátumban küldi be önéletrajzát, a Szolgáltató nem tudja garantálni annak megnyitását, feldolgozását és az állást hirdető munkáltatónak történő eljuttatását.

Önéletrajz benyújtása esetén a Szolgáltató fogadja az önéletrajzot és továbbíthatja azt a Felhasználó adataival együtt a vele szerződött, az álláshirdetést közzétevő Megbízóhoz.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben anonim álláshirdetésre jelentkezik, nincs lehetőség az álláshirdető munkáltató személyének megismerésére a jelentkezés folyamatában.

7. SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

A Weboldal és az azon található minden tartalom (beleértve a megjelenített álláshirdetéseket), annak elrendezése, a megjelenített karakterek, valamint minden a Weboldalon megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi oltalom alatt áll, és a Szolgáltató tulajdonát képezi. A Weboldal használata során a Felhasználók nem szereznek felhasználási jogot vagy engedélyt a Weboldalon megjelenített, szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyike tekintetében.

A Weboldal tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben nem használható fel. A Felhasználó jogosult a Weboldalon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat többszörözni.

Az a harmadik személy, akinek szerzői, szomszédos vagy személyhez fűződő jogát vagy jogos érdekét bármely, a Weboldalon megjelenített álláshirdetés sérti, jogosult az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. §-a szerinti értesítési és eltávolítási eljárásban kérni a sérelmezett álláshirdetés Weboldalról történő eltávolítását.

8. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A Szolgáltató a Weboldalt „adott állapotában” és „megtekintett formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli. A Felhasználó köteles a Weboldal használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Weboldalt milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Weboldal használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.

A Felhasználó köteles a Weboldalt használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Felhasználó Weboldalt is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

A Weboldal csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik személynél a Felhasználó által a Weboldalhoz kapcsolt adatbázisokból, a Weboldalon a Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, a Weboldalra a Felhasználó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Weboldalon szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.

A Szolgáltató nem felelős a Weboldallal kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

A Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Weboldal elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Weboldalnak egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Felhasználó a Weboldal használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen WHF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

Amennyiben a Felhasználót a jelen WHF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen WHF szerint a Szolgáltató felelős, úgy a Felhasználó a kárigényét összesen legfeljebb 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Felhasználó kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.

A Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

A Felhasználó a Weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

9. A Weboldal KARBANTARTÁSA

A Szolgáltató a Weboldalt a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.

10. SZERZŐDÉSSZEGÉS

Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen WHF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Amennyiben jelen WHF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

A jelen WHF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

Jelen WHF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződésnek. Az egyedi megrendelés (hirdetés feladás, kiadvány rendelés) feladásával a Felhasználó kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen WHF rendelkezéseit átolvasta, tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismerte el.

A Felek a jelen WHF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.

 

 


Friss állásajánlataink

Rendszergazda

Multinacionális autóipari gyártó cég megbízásából keresünk Rendszergazda munkatársat Budapest vonzáskörzetébe.

Feladva: december 6, 2018

Termékfejlesztő mérnök

Székesfehérvári autóipari gyártó cég számára keresünk Termékfejlesztő mérnök munkatársat.

Feladva: november 30, 2018

Stratégiai beszerző

Multinacionális autóipari gyártó cég megbízásából keresünk Stratégiai beszerző munkatársat Budapest vonzáskörzetébe.

Feladva: november 30, 2018

“Ha feltárul a lehetőségek ablaka
ne húzd le a redőnyt!”

“Ha feltárul a lehetőségek ablaka

ne húzd le a redőnyt!”

  • // Tel.: +36 (30) 495-2939
  • // e-mail: info?akvamarin.hu
  • // skype: akvamarin_hr